Magkaisa apara sa Demensya

Panimula
Introduction

Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga taong may demensya. Naitatalang sa 5-8% ng populasyon na nasa edad 60 pataas ang may demensya.
The number of people with dementia continues to increase. It is estimated that 5-8% of the population aged 60 years and over have dementia.

Ang demensya ay isa sa mga nangungunang dahilan ng kapansanan at pagpapasustento ng mga matatanda. Dahil dito, apektado ang ibang mga tao, kanilang mga pamilya, mga komunidad at ang lipunan.
This disease is one of the prime contributors to disease and disability among older people. As a result, those affected include their family, community and society.

Ano nga ba ang Demensya?What is Dementia?

Ang demensya ay isang pangmatagalan at lumalalang sakit. Ang mga taong may demensya ay nakakaranas ng paghina ng kakayahan ng isip na hindi karaniwan sa normal na pagtanda. Naaapektuhan ng demensya ang memorya, pag-iisip, orientasyon, pag-unawa, kalkulasyon, kakayahang matuto, lengguahe at pagpapasya. Dementia is a chronic degenerative disease. People with dementia experience problems with cognition that is not part of normal aging. Dementia affects memory, thinking, orientation, calculation, learning, language and decision making.

"Di nya sinasadya"

Senyales at sintomas ng Demensya

Alamin dito ang iba’t ibang senyales at sintomas ng Demensya.

I-click ang mga larawan upang madownload at i-share sa inyong social media at mga komunidad!

Alamin dito ang iba’t ibang senyales at sintomas ng Demensya. https://www.healthyaging.ph/
Alamin dito ang iba’t ibang senyales at sintomas ng Demensya. https://www.healthyaging.ph/
Alamin dito ang iba’t ibang senyales at sintomas ng Demensya. https://www.healthyaging.ph/
Alamin dito ang iba’t ibang senyales at sintomas ng Demensya. https://www.healthyaging.ph/
Alamin dito ang iba’t ibang senyales at sintomas ng Demensya. https://www.healthyaging.ph/
Alamin dito ang iba’t ibang senyales at sintomas ng Demensya. https://www.healthyaging.ph/
Alamin dito ang iba’t ibang senyales at sintomas ng Demensya. https://www.healthyaging.ph/
Alamin dito ang iba’t ibang senyales at sintomas ng Demensya. https://www.healthyaging.ph/
Alamin dito ang iba’t ibang senyales at sintomas ng Demensya. https://www.healthyaging.ph/
Alamin dito ang iba’t ibang senyales at sintomas ng Demensya. https://www.healthyaging.ph/

Toolkit para sa Komunidad Community Toolkit for Community Workers in Low and Middle Income Countries

Guide for community-based management and care of people with dementia Gabay na Tutulong sa Komunidad sa Pag-aasikaso at Pangangalaga sa may Demensya

Para kanino itong toolkit? Who is the toolkit for?

Ang toolkit na ito ay para sa sinumang nagtatrabaho sa komunidad na nakapagtapos ng sekondarya o pataas. This toolkit is for anyone who works in the community and has at least a secondary level of education. It complements the mhGAP intervention guide for primary health care professionals.

Ano ang layunin ng toolkit na ito? What is the purpose of this toolkit?

Layunin ng toolkit na mabigyan ng training at kakayahan ang mga community workers para: This toolkit aims to help community workers gain skills and build capacity in:

  • Matukoy ang mga taong nanganganib na magkademensya at mai-refer ang mga ito sa doktor kung kinakailangan;
  • Magbigay ng suporta sa mga taong may demensya, sa kanilang mga pamilya at tagapag-alaga;
  • Mapasigla ang komunidad na makibahagi sa mga gawain o proyekto na may kinalaman sa demensya para magkaroon ng higit na suporta ang komunidad sa mga may demensya.
  • Identifying people at risk for dementia and making referrals when necessary;
  • Providing support to people with dementia, their families and carers;
  • Engaging local communities in dementia-related activities and contributing to the development of dementia-friendly communities in low- and middle-income countries.engaging local communities in dementia-related activities and contributing to the development of dementia-friendly communities in low- and middle-income countries.
View Buksan

Malusog na Pagtanda

Inaasahang aabot na sa dalawang bilyon ang bilang ng mga taong may edad na 60 pataas sa taong 2050, halos doble ng bilang noong 2015 (900 milyon) (13). Noong 2019, mahigit 108 milyon ang populasyon sa Pilipinas, kung saan 12% nito ay nasa edad 55 pataas. Tinatayang 5% naman ang nasa edad 65 pataas (60).

Maraming pangyayari ang maaring nag-ambag sa paghaba ng buhay ng mga tao ngayon. Kasama rito ay ang pagpapabuti sa sanitasyon, malinis na tubig, wastong paghanda ng pagkain, mabuting pabahay, mas mahusay na edukasyon, mabuting kamalayan sa kalusugan at mga pagsulong sa agham medikal (61). Maraming mga hamon ang sumasabay sa mahabang buhay, at ang mga ito ay kinakailangang pagtagumpayan upang makamit ng lahat ang mabuting kalidad ng buhay.

Read More

Demensya Webinars Dementia Webinars

Para sa karagdagang kaalaman ukol sa Demensya, panoorin ang ating mga recorded webinars. For more information about Dementia, watch our recorded webinars.

Webinar #1: Promoting the Health of Older Adults Living with Dementia during COVID-19

February 13, 2021
Read More

Webinar #2: Ano ang Demensya? Mga Payong Pangkalusugan, Pag-iwas, at Pagtulong

February 20, 2021

Webinar #3: Mga Suliranin Sa Pangangalaga Ng Mga Taong May Demensya

February 27, 2021

Partners Partners

Institute on Aging
Department of Health University of the Philippines Manila Alzheimer's Disease Association of the Philippines The Philippine Society of Geriatrics and Gerontology Philippine College of Geriatric Medicine Dementia Society of the Philippines Dementia Society of the Philippines